SP1 Dla rodziców wtorek, 03 marca 2015
Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 z dn.28 lutego 2014r.
Regulamin rekrutacji dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232) oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw;


§ 1 
 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej od 1 września 2014 r. przyjmowane są:
 • dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.*
 • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców)
             od 1 września 2015 r.: 
 • dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki) *.
 
 
*Dotyczy dzieci, którym nie odroczono realizacji obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy*, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy*

§ 2 
 1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

  1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

  2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca, w porozumieniu z organem prowadzącym.

 2. Podania o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły przyjmowane są w ciągu roku szkolnego do końca marca roku kalendarzowego.
   
 3. W przyjęciu do szkoły pierwszeństwo mają dzieci pracowników szkoły oraz dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do SP nr 1 w Żarach.
   
 4. Decyzja w sprawie przyjęcia podejmowana jest po zakończeniu rekrutacji. Rodzice zapraszani są na zebranie informacyjne, które organizowane jest w miesiącu maju. Jego termin ogłoszony jest z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
   
 5. Kryteria przydziału do klasy:
   
 6. 1) miejsce zamieszkania,

  2) w przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców.
 
§ 3 
 1. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 2. 1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

  2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy*,

  3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 
§ 4 
 1. Jeżeli w klasie, do której uczeń jest zapisany naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

 2. 1) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównuje we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

  2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkolne,

  3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
   
 3. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka - przez dyrektora innej szkoły.
 
§ 5
 
O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr1 w Żarach wchodzi w życie z dniem 01.03.2014 r.

 


 

podanie o przyjęcie do szkoły